Betingelser oliefyr

SERVICEKONTRAKTEN DÆKKER IKKE FOR UDKALD, SÅFREMT DET SKYLDES:

 • Mangel på olie samt følgevirkninger heraf.
 • Fejl, der opstår ved olierør, olietank.
 • Ombygning af styringsautomatik og udkald p.g.a. fejlbetjening eller fejljustering, fejlplacerede følere.
 • Udskiftning af varmeveksler/kedelblok med vandindhold større end 5 liter.
 • Åben trykekspansionsbeholder og brugsvandspumpe.
 • Vandmangel, udluftning, tilkalkning/slam samt rensning af rør, flexslanger på centralvarmeanlægget.
 • Rensning af snavssamler p.g.a. manglende afspærringsventiler.
 • Fejl på varmtvandsbeholderen/brugsvandsveksleren med tilhørende komponenter.
 • Motorspjæld, shunt/shuntpumper, aftræk samt rumventilation dækkes ikke af servicekontrakten.
 • Skader forårsaget af lynnedslag, manglende vedligeholdelse, hærværk, brand-/vandskader o. lign. dækkes ikke af servicekontrakten.
 • Fejl på den faste el-installation, herunder udfald på HFI-relæ eller defekte el-sikringer.
 • Opståede problemer ved servicering, hvor kedlen er monteret i et skab eller lign., påhviler udgifter til demontering af skab kunden.
 • Udkald til periodisk defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet, samt uvilje til at forsøge at genstarte kedlen/brænderen, efter vore anvisninger.

ØVRIGE VILKÅR:

I forbindelse med driftstop kontaktes kunden altid, såfremt en reparation vurderes til at overstige kr. 1.500.

Tegning af servicekontrakt forudsætter, at Lygas har accepteret kedeltypen, og at der er udført hovedeftersyn på kedlen indenfor det sidste år. Er dette ikke tilfældet, skal der udføres hovedeftersyn før kontrakt kan tegnes.

Kontrakten forlænges automatisk ved betaling af abonnementsafgift for det følgende år.

Der ydes ikke refusion, hvis kontrakt ophører i en abonnementsperiode.
Hvis ejendommen skifter ejer, kan kontrakt for den resterende periode overføres til ejendommens nye ejer.
ved udskiftning af oliefyr, kan den nye installation evt. overføres til det eksisterende konkrakt. Kontakt Lygas Energiteknik herom.

Opsigelse af kontrakt skal være skriftlig, senest med en måneds varsel til kontraktens udløb. 

Alle nævnte priser er gældende pr. 1 maj 2018. Ret til ændring af priser og vilkår forbeholdes.

VED DRIFTSTOP BEDES DU CHECKE FØLGENDE FØR DU RINGER:

 • HFI- relæet slået ud?
 • El-sikringer OK?
 • Er der olie på tanken?
 • Slukket for kontakten?
 • Vand på anlægget?
 • Lyser knap på kontrolkasse?
 • Hvis der er automatik, check indstilling og evt. batterier.

Se i øvrigt instruktionsbogen!

Hovedkontor:
Dybendalsvænget 3
DK 2630 Taastrup

Vejle afdeling:
Sadelmagervej 24
7100 Vejle 

 

 CVR - 12935986

Privatlivspolitik

 

Holbæk afdeling:
Amtmandsvej 2
DK 4300 Holbæk 

 Padborg afdeling:
Oksevej 6
DK 6330 Padborg

 

  

 

Næstved afdeling:
Erhvervsvej 1, Bårse
DK 4720 Præstø

Give afdeling:
Vejlevej 193
DK 7323 Give

 

 

Fyn afdeling:
Måre Byvej 22
DK 5853 Ørbæk

Gram afdeling:
Industrivej 12
DK 6510 Gram